IT is ART - Festiwal artystycznych projektów studenckich
Regulamin konkursu

Zobacz poprzednią wersję regulaminu§ 1

[Postanowienia ogólne]

1. Festiwal IT is ART (dalej jako Festiwal) jest realizowany w ramach organizacji wydarzenia IT is ME - Festiwal innowacji studenckich.
2. Festiwal jest inicjatywą mającą na celu:
a) promocję potencjału artystycznego osób studiujących w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (dalej jako AGH);
b) poszerzanie świadomości osób studiujących w AGH dotyczącej wykorzystania technologii informatycznych (dalej jako IT) w sztuce;
c) pokazanie, że osoby studiujące w AGH, kształcące się na kierunkach technicznych, mają potencjał tworzenia projektów artystycznych;
d) stworzenie przestrzeni do zaistnienia pomysłów i projektów artystycznych;
e) zwiększenie świadomości wagi równego traktowania (realizacja Planu Równości Płci w AGH na lata 2022 – 2024 - Cel 1. Działanie 1.4. Informowanie nt. udziału i roli kobiet w naukach STEM, zwiększenie widzialności pracy badawczej kobiet w STEM).
3. Festiwal odbywa się w AGH i składa się z Konkursu studenckich projektów artystycznych dotyczących innowacji oraz jednodniowego wydarzenia (dalej jako Wydarzenie), w czasie którego nastąpi rozstrzygnięcie Konkursu. Wydarzenie odbędzie się w dniu 26 października 2023 r. w budynku Instytutu Informatyki (D-17), i przestrzeniach przyległych do Instytutu Informatyki AGH, tj. holach i placu przed budynkiem Instytutu w ramach Festiwalu IT is ME.
4. Organizatorami Festiwalu są: AGH, oraz Fundacja Try IT (dalej jako Fundacja).
5. Partnerem Festiwalu jest fundacja Aya Fund.
6. Kontakt do Organizatora: dss@agh.edu.pl.
Konkurs, mając na uwadze cele wskazane w ust. 2, jest konkursem z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, w rozumieniu przepisów podatkowych.


§ 2

[Konkurs artystycznych projektów studenckich]


1. W Konkursie studenckich projektów artystycznych dotyczących innowacji (dalej jako Konkurs) mogą wziąć udział zespoły osób studiujących (już istniejące np. w ramach kół naukowych lub stworzone na potrzeby Konkursu) - dalej jako Uczestnicy. Konkurs jest przyjazny osobom z niepełnosprawnościami.
2. Konkurs trwa od 15 czerwca 2023 r. do 20 listopada 2023 r.
3. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie odbywa się w formie elektronicznej przy użyciu formularza dostępnego na stronie internetowej wydarzenia (www.itisme.agh.edu.pl) w terminie do 30 czerwca 2023 r. Organizator zastrzega sobie możliwość ogłoszenia na stronie internetowej Festiwalu dodatkowej możliwości zgłaszania uczestnictwa w Konkursie.
4. Pod pojęciem studenckiego projektu artystycznego rozumie się projekt artystyczny stworzony z wykorzystaniem narzędzi IT, bez ograniczeń dotyczących formy i sposobu wyrazu (dalej jako Projekt). Technologia IT może być elementem Projektu lub narzędziem wspomagającym jego przygotowanie, integrację lub udostępnienie. Organizator nie ogranicza kreatywności Uczestników.
5. W terminie do 30 września 2023 r. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do przesłania drogą elektroniczną szczegółowego opisu Projektu zgodnie z formularzem dostępnym na stronie internetowej Festiwalu. Opis projektu powinien zawierać:
a) tytuł i charakterystykę projektu (w tym wskazanie planowanych technik i technologii wykonania);
b) opis idei stojącej za projektem;
c) sposób wykorzystania IT w tworzeniu projektu związanego z innowacją;
d) wykaz Uczestników z podaniem imienia, nazwiska i adresu mailowego – w przypadku osób studiujących w AGH w domenie @student.agh.edu.pl - każdego z nich wraz z kompletem oświadczeń o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych według treści stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Wykaz i oświadczenia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym powinny zostać wysłane z adresu w domenie @student.agh.edu.pl.
6. W przypadku zgodności tematu projektu z obszarem tematycznym idei e-POLIS - miasta przyszłości, prace mogą zostać równolegle zgłoszone do Biennale Kultura Futura 2023 https://kulturafutura.pl/konkurs, z tym zastrzeżeniem, że prace zgłoszone na Biennale muszą podlegać prezentacji w formie projekcji w aplikacji 3D wirtualnej rzeczywistości, który będzie można oglądać za pomocą okularów VR wraz z warstwą dźwiękową.
7. Projekty zgłoszone zarówno na Biennale Kultura Futura 2023 jak również do Konkursu, zostaną ocenione niezależnie, w ramach każdego z wydarzeń. Istnieje możliwość uczestniczenia w konkursie organizowanym wyłącznie w ramach jednego wydarzenia lub obu na raz.
8. Przy ocenianiu projektów zgłoszonych do Konkursu będą brane pod uwagę:
a) sposób wykorzystania technologii informatycznych i zaawansowanych narzędzi IT;
b) przesłanie projektu;
c) poziom artystyczny projektu;
d) poziom zaawansowania technologicznego projektu.
9. Szczegółowy sposób oceny i punktację zgłoszeń konkursowych określa Komitet Naukowy, o którym mowa w § 2 ust. 9 Regulaminu Konkursu IT is ME - Festiwal innowacji studenckich (Regulamin dostępny na stronie www.itisme.agh.edu.pl) uzupełniony o ekspertów z dziedziny sztuki - pracowników AGH w liczbie nie większej niż 5 osób.
10. Projekty uznane za najlepsze przez Komitet Naukowy w składzie uzupełnionym zgodnie z ust. 10, zostaną zaprezentowane w trakcie Wydarzenia, o którym mowa w § 1 ust. 3 Regulaminu (jako prelekcja lub stała prezentacja np. wykorzystująca rzutnik multimedialny jako ekspozytor, albo okulary VR), a następnie na finisażu Biennale Kultura Futura 2023 przez dwoje reprezentantów każdego zespołu. Komitet Naukowy po zaprezentowaniu wybranych projektów w drodze głosowania wyłoni nagrodzony projekt. Organizator przewiduje nagrody pieniężne dla każdego z najlepszych projektów. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania, obok nagrody głównej, wyróżnień, a także możliwość przyznania wyłącznie wyróżnień. Informacja o wygranych i wyróżnionych zostanie ogłoszona na finisażu Biennale Kultura Futura 2023, gdzie będzie miał miejsce finał pierwszej edycji Festiwalu.
11. Wypłata nagród, o których mowa w ust. 11 nastąpi po zakończeniu Konkursu i zaksięgowaniu przez Fundację wpłat od Sponsorów.
12. Informacja o wyborze projektów do zaprezentowania podczas wydarzenia, zostanie przekazana Uczestnikom w terminie do 13 października 2023 r. drogą mailową na adres podany w formularzu zgłoszeniowym. Uczestnicy z tej grupy mają obowiązek ustalić sposób prezentacji projektu na Wydarzeniu, o którym mowa w § 1 ust. 3 Regulaminu.§ 3

[Siła wyższa]


W sytuacji wystąpienia siły wyższej, tj. okoliczności nieprzewidywalnych, nagłych i niezależnych od Organizatora, w tym zmiany sytuacji epidemicznej, Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub przeniesienia Festiwalu na inny termin, a w szczególności przełożenia terminu Wydarzenia, o którym mowa w § 1 ust. 3. Informacja o odwołaniu lub przeniesieniu zostanie opublikowana na stronie www.itisme.agh.edu.pl oraz przekazana Uczestnikom i Sponsorom drogą mailową.


§ 4

[Ochrona danych osobowych]


1. Informacja udzielana zgodnie z wymogami art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 26 Rozporządzenia Paramentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO) zawarta jest w ust. 2-11 poniżej.
2. Administratorami danych osobowych Uczestników są:
a) Akademia Górniczo-Hutnicza im Stanisława Staszica z siedzibą w Krakowie, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, zwana dalej „AGH”,
b) Fundacja Try IT, ul. Kawiory 21; 30-055 Kraków, Budynek D-17; nr NIP: 6772456275 oraz REGON: 38705270600000, zwana dalej “Fundacją”,
zwane dalej łącznie „Administratorami”.
3. Współadministratorzy będą przetwarzali dane osobowe Uczestników Konkursu przekazane przez podczas dokonania zgłoszenia oraz dane wymagane do wypłaty nagrody.
4. W sprawach ochrony swoich danych osobowych Uczestnicy mogą się kontaktować z:
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych AGH pod adresem email: iodo@agh.edu.pl pod numerem telefonu 12 617-53-25.
5. Dane Uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu w ramach wydarzenia IT IS ME - festiwal innowacji studenckich. Dane będą przetwarzane w trybie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie zgody Uczestników, a w przypadku wypłaty nagrody również w trybie art. 6 ust. 1 lit. c) - przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych (w tym przypadku podatkowych).
6. Okres przechowywania danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Administratorzy będą przetwarzać dane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych powyżej lub do czasu wycofania zgody przez Uczestnika.
7. Odbiorcami danych osobowych Uczestników mogą być:
a) podmioty, wobec których Administrator jest zobowiązany do przekazania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
b) podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi w zakresie niezbędnym dla realizacji celów w związku z którymi przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe,
8. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem.
9. Prawa osób, których dane dotyczą:
a) Uczestnicy posiadają prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w przypadkach i na warunkach określonych w RODO;
b) Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w trybie art. 77 RODO (…każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, (…) jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza niniejsze rozporządzenie).
10. Podanie danych osobowych jest w pełni dobrowolne, jednak niezbędne uczestnictwa w Konkursie.
11. W związku z przetwarzaniem danych Uczestników nie będą podejmowane wobec nich decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.§ 5

[Postanowienia końcowe]


1. Wszelkie decyzje w kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie podejmuje Organizator.
2. Sprawy sporne wynikłe na tle zapisów Regulaminu rozstrzyga Organizator.