Informacje o organizatorach
Rada Kół Naukowych (RKN)

RKN zainaugurowała swoja działalność 23 maja 2022 roku. Zadania i cele, jakie sobie stawia RKN to:
  • zwiększenie integracji kół naukowych AGH poprzez wspólne kanały komunikacyjne oraz organizację wydarzeń i imprez integracyjnych,
  • poszerzenie kompetencji miękkich członków kół naukowych poprzez organizację szkoleń,
  • współpraca z Pełnomocnikami Rektora ds. Kół Naukowych w ramach organizacji wydarzeń dla członków kół naukowych, zapewnienia wsparcia merytorycznego, organizacyjnego i materialnego dla działalności kół,
  • reprezentowanie kół naukowych przed władzami AGH oraz poza uczelnią,
  • współpraca kół naukowych z komisjami URSS za pośrednictwem Rady Kół Naukowych jako organu URSS.


Fundacja TRY IT

Fundacja Try IT działa przy Instytucie Informatyki AGH. Fundacja ma na celu wzmocnienie pozycji kobiet i dziewcząt w dziedzinie IT i nowych technologii oraz budowanie społeczności, która pomaga im na ścieżce kariery i przygotowuje do rozwoju w branży IT. Jest to zatem inicjatywa, której celem jest promowanie i inspirowanie kobiet dążących do rozwoju kariery zawodowej w IT i spełnienia w życiu prywatnym.

Priorytetem Fundacji jest zbudowanie bardziej zróżnicowanej społeczności w branży technologicznej przez co zachęca kobiety do nawiązywania kontaktów branżowych, poprawy umiejętności korzystania z technologii cyfrowych oraz skutecznego konkurowania. W tym celu Fundacja kieruje się dialogiem społecznym i podejmuje działania mające na celu zgromadzenie liderów i zwolenników branży, aby zaangażować, połączyć i zainspirować oraz wspierać społeczność ekspertów, którzy pomogą zachęcić kobiety do rozwoju w branży technologicznej i obejmowania stanowisk w dziedzinach związanych z IT.

Kolejnym celem, który przyświeca działalności Fundacji jest zachęcenie dziewcząt do wstępu na techniczne kierunki studiów oraz kontynuowania edukacji w IT. Cel ten jest realizowany poprzez aktywne działania w kierunku poprawy uczestnictwa i osiągnięć dziewcząt w edukacji w STEM, zapewnienia edukacji w dziedzinie IT a także zwiększenia świadomości znaczenia edukacji STEM dla dziewcząt i kobiet.Zespół Przedsiębiorczości Akademickiej CTT AGH

Zespół Przedsiębiorczości Akademickiej Centrum Transferu Technologii AGH (CTT AGH), współpracując z Krakowskim Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH sp. z o.o. (INNOAGH), aktywnie uczestniczy w kształtowaniu ekosystemu innowacji i przedsiębiorczości AGH w Krakowie.

Eksperci zgromadzeni wokół wyzwań związanych z wdrażaniem na rynek pomysłów czy technologii tworzą wyjątkowo przyjazną przestrzeń dla inkubacji technologicznych startupów na początkowych etapach ich rozwoju. CTT AGH i INNOAGH dąży do tego, aby stać się  centrum wiedzy oraz kompetencji w zakresie innowacji i przedsiębiorczości akademickiej. 

Oferowane wsparcie obejmuje na przykład:  
·      pomoc w odnalezieniu się w uwarunkowaniach i możliwościach kreowania własnego innowacyjnego biznesu w środowisku akademickim AGH,
·       możliwość pozyskania raportów, badań i analiz rynkowych ważnych na etapie projektowania przyszłego startupu,
·      pomoc na poszczególnych etapach rozwoju startupu od fazy kształtowania się idei biznesu poprzez powołanie spółki i jej początkowy rozwój (np. model biznesowy, model finansowy, sprawy formalno-prawne związane z uruchomieniem spółki, formalizacja współpracy, proces inwestycyjny),
·       pomoc w dotarciu i pozyskaniu brakujących zasobów, w tym również finansowych (np. warsztaty, granty i dotacje, programy akceleracyjne),
·       dostęp do bazy inwestorów i partnerów biznesowych współpracujących z AGH i INNOAGH (np. networking, sieciowanie partnerów),
·       kształtowanie wiedzy i postaw przedsiębiorczych poprzez szkolenia, doradztwo, mentoring.Pełnomocnicy Rektora ds. Kół Naukowych

W AGH funkcjonuje 138 kół naukowych, które są przypisane do trzech obszarów: czerwonego, zielonego i czarnego. Nadzór nad obszarami pełnią Pełnomocnicy Rektora ds. kół naukowych, powoływani przez Rektora na wniosek Prorektora ds. studenckich.

Do obowiązków pełnomocników należy:
·       prowadzenie wykazu i koordynacja działalności podległych mu kół naukowych;
·       dysponowanie środkami przydzielonymi przez Prorektora właściwego do spraw studenckich na dofinansowanie działań kół naukowych;
·       przedkładanie właściwemu Prorektorowi zbiorczych rocznych sprawozdań z działalności podległych mu kół naukowych;
·       organizacja sesji naukowych, konkursu grantów, imprez okolicznościowych;
·       bieżący kontakt z kołami naukowymi;
·       bieżący kontakt i współpraca z Działem Spraw Studenckich;
·       organizacja szkoleń dla członków kół naukowych w zakresie BHP;
·       merytoryczna ocena wniosków studentów i doktorantów, zrzeszonych w kołach naukowych, w szczególności wniosków o przyznanie stypendium rektora za osiągnięcia naukowe.


Centrum Spraw Studenckich (CSS)

CSS jest pomocniczą jednostką prowadzącą działalność zarządczą, administracyjną i obsługową w sprawach z obszarów powierzonych nadzorowi Prorektora ds. Studenckich. CSS realizuje zadania dotyczące szeroko pojętej działalności studenckiej, obejmującej wszelkie aktywności studentów poza obszarem kształcenia.

Zadaniem CSS jest w szczególności:
·     zapewnienie administracyjnej realizacji uprawnień i obowiązków Prorektora ds. Studenckich, a także działalność organizacyjna Pionu Spraw Studenckich,
·     koordynacja i nadzór oraz realizacja działań z zakresu przyznawania świadczeń dla studentów,
·     nadzór nad działalnością naukową, kulturalną i sportową studentów oraz jej obsługa administracyjna,
·     ścisła współpraca z Uczelnianą Radą Samorządu Studenckiego w zakresie spraw studenckich,
·     wspieranie i aktywizacja studentów i absolwentów w realizacji aspiracji zawodowych, współpraca z przedsiębiorcami w Polsce i za granicą,
·     badania rynku pracy, w tym monitoring losów zawodowych absolwentów.
·     prowadzenie i obsługa administracyjna spraw wychowawczych i dyscyplinarnych studentów,
·     prowadzenie, koordynacja i nadzór nad sprawami studentów z niepełnosprawnościami.