IT is ME - Festiwal innowacji studenckich
Regulamin wydarzenia

§ 1


1. Wydarzenie jest realizowane w ramach organizacji IT is ME - Festiwalu innowacji studenckich (dalej jako Festiwal).
2. Festiwal jest inicjatywą mającą na celu:
a) promocję potencjału naukowego i innowacyjności studentek i studentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (dalej jako AGH);
b) poszerzanie świadomości studentek i studentów AGH dotyczącej wykorzystania technologii informatycznych (dalej jako IT) we wszystkich dziedzinach nauki;
c) pokazanie, że studentki i studenci AGH kształcący się na kierunkach innych niż informatyczne mogą z powodzeniem odnajdywać się w projektach IT;
d) stworzenie przestrzeni do zaistnienia pomysłów i projektów także spoza działalności kół naukowych oraz puli projektów studenckich uznawanych w AGH za strategiczne zgodnie z Regulaminem Konkursu Grant Rektora w bieżącej i dwóch poprzednich edycjach tego konkursu;
e) pokazanie wartości inkluzywności i społecznej użyteczności innowacji;
f) zwiększenie świadomości wagi równego traktowania (realizacja Planu Równości Płci w AGH na lata 2022 – 2024 - Cel 1. Działanie 1.4. Informowanie nt. udziału i roli kobiet w naukach STEM, zwiększenie widzialności pracy badawczej kobiet w STEM).
3. Organizatorami Festiwalu, składającego się z Konkursu i Wydarzenia są, za strony AGH: Rada Kół Naukowych (dalej jako RKN) oraz Fundacja Try IT (dalej jako Fundacja), we współpracy z Pełnomocnikami Rektora ds. Kół Naukowych oraz Centrum Spraw Studenckich AGH (dalej jako CSS) oraz Fundacja Try IT, zwani dalej razem Organizatorem. Kontakt do Organizatora: dss@agh.edu.pl.
4. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o Konkursie chodzi i Konkurs IT is ME - Festiwal innowacji studenckich przeprowadzany na podstawie odrębnego regulaminu dostępnego na stronie www.itisme.agh.edu.pl (dalej jako Regulamin Konkursu).
5. Przed datą Wydarzenia Komitet Naukowy, o którym mowa w § 1 ust 10 Regulaminu Konkursu zdecyduje o wyborze zwycięskich innowacji.
6. Wydarzenie odbędzie się w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (dalej jako AGH) w dniu 26 października 2023 r. w budynku Instytutu Informatyki (dalej jako Instytut), sala D-17 i przyległych przestrzeniach Instytutu Informatyki AGH, tj. holach i placu przed i za budynkiem Instytutu, w godzinach 8.30 – 15.00. Informacje dotyczące Wydarzenia są publikowane na stronie www.itisme.agh.edu.pl
7. W czasie trwania Wydarzenia:
a) Odbędą się prelekcje, zgodnie z Programem wydarzenia opublikowanym na stronie www.itisme.agh.edu.pl;
b) odbędą się prezentacje innowacji uznanych przez Komitet Naukowy za najlepsze;
c) głoszone zostaną wyniki Konkursu, zgodnie z Regulaminem Konkursu;;
d) stworzona zostanie przestrzeń wymiany pomysłów, innowacji, nawiązania relacji i współpracy pomiędzy indywidulanymi studentkami i studentami, zespołami osób studiujących, kołami naukowymi a sponsorami i pracownikami AGH.
8. Uczestnikiem Wydarzenia jest każda osoba biorąca w nim udział.
Sponsorem Festiwalu jest podmiot, z którym Organizator zawarł umowę o wsparcie organizacji Festiwalu lub sfinansowanie nagrody w Konkursie.


§ 2

[Akceptacja Regulaminu i wykorzystanie wizerunku]


1. Biorąc udział w Wydarzeniu Uczestnik akceptuje postanowienia Regulaminu.
2. Organizator może w szczególności utrwalać i rozpowszechniać przebieg Wydarzenia w formie audiowizualnej, jak i wizualnej dla celów dokumentacji, sprawozdawczości oraz promocji lub reklamy Festiwalu i innych imprez Organizatora, a także dla celów promocji lub reklamy samego Organizatora.
3. Biorąc udział w Wydarzeniu Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku w zakresie wskazanym w ust. 2.§ 3

[Ochrona danych osobowych]

1. Informacja udzielana zgodnie z wymogami art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 26 Rozporządzenia Paramentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej ,RODO') zawarta jest w ust. 2-10 poniżej.
2. Administratorami danych osobowych Uczestników, w sytuacji jeśli Organizator wystąpi z prośbą o ich przekazanie i do tego przekazania dojdzie, są:
a) Akademia Górniczo-Hutnicza im Stanisława Staszica z siedzibą w Krakowie, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, zwana dalej „AGH”.
b) Fundacja Try IT, ul. Kawiory 21; 30-055 Kraków, Budynek D-17; nr NIP: 6772456275 oraz REGON: 38705270600000, zwana dalej “Fundacją
zwane dalej łącznie „Administratorami”.
3. Współadministratorzy będą przetwarzali dane osobowe Uczestników Wydarzenia wyłącznie w celu jego organizacji, przeprowadzenia, promocji i informowania o nim. Udział w Wydarzeniu jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody w tym zakresie.
4. W sprawach ochrony swoich danych osobowych Uczestnicy mogą się kontaktować z: Inspektorem Ochrony Danych Osobowych AGH pod adresem email: iodo@agh.edu.pl pod numerem telefonu 12 617-53-25.
5. Okres przechowywania danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Administratorzy będą przetwarzać dane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych powyżej lub do czasu wycofania zgody przez Uczestnika.
6. Odbiorcami danych osobowych Uczestników mogą być:
a) podmioty, wobec których Administrator jest zobowiązany do przekazania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
b) podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi w zakresie niezbędnym dla realizacji celów w związku z którymi przetwarzane są dane osobowe Uczestników,
7. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem.
8. Prawa osób, których dane dotyczą:
a) Uczestnicy posiadają prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w przypadkach i na warunkach określonych w RODO;
b) Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w trybie art. 77 RODO (…każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, (…) jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza niniejsze rozporządzenie).
9. Podanie na prośbę Organizatora danych osobowych jest w pełni dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w Festiwalu.
10. W związku z przetwarzaniem danych Uczestników nie będą podejmowane wobec nich decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.§ 4

[Siła wyższa]

W sytuacji wystąpienia siły wyższej, tj. okoliczności nieprzewidywalnych, nagłych i niezależnych od Organizatora, w tym zmiany sytuacji epidemicznej, Organizator zastrzega możliwość odwołania Wydarzenia lub przeniesienia go na inny dzień. Informacja o odwołaniu lub przeniesieniu zostanie opublikowana na stronie Festiwalu www.itisme.agh.edu.pl oraz przekazana Uczestnikom i Sponsorom drogą mailową.§ 5

[Postanowienia końcowe]

1. Wszelkie decyzje w kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie podejmuje Organizator.
2. Sprawy sporne wynikłe na tle zapisów Regulaminu rozstrzyga Organizator.