IT is ME - Festiwal innowacji studenckich
Regulamin wydarzenia

§ 1


1. Wydarzenie jest realizowane w ramach organizacji IT is ME - Festiwalu innowacji studenckich (dalej jako Festiwal).

2. Festiwal jest inicjatywą mającą na celu:
a) promocję potencjału naukowego i innowacyjności studentek i studentów AGH;
b) poszerzanie świadomości studentek i studentów AGH dotyczącej wykorzystania technologii informatycznych (dalej jako IT) we wszystkich dziedzinach nauki;
c) pokazanie, że studentki i studenci AGH kształcący się na kierunkach innych niż informatyczne mogą z powodzeniem odnajdywać się w projektach IT;
d) stworzenie przestrzeni do zaistnienia pomysłów i projektów także spoza działalności kół naukowych oraz puli projektów studenckich uznawanych w AGH za strategiczne zgodnie z Regulaminem Konkursu Grant Rektora w bieżącej i dwóch poprzednich edycjach tego konkursu;
e) pokazanie wartości inkluzywności i społecznej użyteczności innowacji;
f) zwiększenie świadomości wagi równego traktowania (realizacja Planu Równości Płci w AGH na lata 2022 – 2024 - Cel 1. Działanie 1.4. Informowanie nt. udziału i roli kobiet w naukach STEM, zwiększenie widzialności pracy badawczej kobiet w STEM).

3. Organizatorami Festiwalu, składającego się z Konkursu i Wydarzenia, są: Rada Kół Naukowych (dalej jako RKN) oraz Fundacja Try IT (dalej jako Fundacja), we współpracy z Pełnomocnikami Rektora ds. Kół Naukowych, Centrum Transferu Technologii AGH (dalej jako CTT) oraz Centrum Spraw Studenckich AGH (dalej jako CSS), zwani dalej razem Organizatorem. Kontakt do Organizatora: dss@agh.edu.pl.

4. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o Konkursie chodzi o Konkurs IT is ME - Festiwal innowacji studenckich przeprowadzany na podstawie odrębnego regulaminu dostępnego na stronie www.itisme.agh.edu.pl (dalej jako Regulamin Konkursu).

5. Przed datą Wydarzenia Komitet Naukowy, o którym mowa w § 1 ust 10 Regulaminu Konkursu zdecyduje o wyborze zwycięskich innowacji.

6. Przed datą wydarzenia autorzy wyróżnionych innowacji będą mieli możliwość wzięcia udziału w specjalnie dla nich przygotowanych przez CTT warsztatach. O szczegółach osoby zakwalifikowane do udziału w warsztatach zostaną poinformowane mailowo.

7. Wydarzenie odbędzie się w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (dalej jako AGH) w dniu 27 października 2022 r. w budynku Instytutu Informatyki AGH (dalej jako Instytut) - D-17 i jego przyległych przestrzeniach, tj. holach i placu przed i za budynkiem Instytutu, w godzinach 8.45 – 16.00. Informacje dotyczące Wydarzenia są publikowane na stronie www.itisme.agh.edu.pl.

8. W czasie trwania Wydarzenia:
a) zaprezentowane zostaną historie zawodowe 4 osób bez wykształcenia informatycznego, którzy swoje kariery rozwinęli i działają z sukcesami w branży IT;
b) ogłoszone zostaną wyniki Konkursu organizowanego w ramach Festiwalu oraz nagrodzeni zostaną zwycięzcy i wyróżnieni;
c) autorzy jednej z innowacji, wybranej przez Prorektora ds. Studenckich, otrzymają stypendium motywacyjne;
d) odbędą się prezentacje (około 15 minut każda) sześciu innowacji uznanych za najlepsze przez Komitet Naukowy (o którym mowa w Regulaminie Konkursu), przeprowadzone przez dwoje reprezentantów każdego zespołu;
e) odbędzie się prezentacja posterowa wyróżnionych projektów;
f) stworzona zostanie przestrzeń wymiany pomysłów, innowacji, nawiązania relacji i współpracy pomiędzy indywidulanymi studentkami i studentami, zespołami osób studiujących, kołami naukowymi a sponsorami i pracownikami AGH.

9. Uczestnikiem Wydarzenia jest każda osoba biorąca w nim udział.

10. Sponsorem Festiwalu jest podmiot, z którym Organizator zawarł umowę o wsparcie organizacji Festiwalu lub sfinansowanie nagrody w Konkursie.


§ 2

[Akceptacja Regulaminu i wykorzystanie wizerunku]


1. Biorąc udział w Wydarzeniu Uczestnicy Wydarzenia i Konkursu akceptują postanowienia Regulaminu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykonywania zdjęć i filmów w trakcie Wydarzenia, które może wykorzystać w publikacjach drukowanych i elektronicznych oraz w mediach społecznościowych dla celów dokumentacji, sprawozdawczości oraz promocji lub reklamy Festiwalu i innych imprez Organizatora, a także dla celów promocji lub reklamy samego Organizatora. Zgodnie z art. 81 ust. 2 pkt. 2 z dnia 4 lutego 1994 r. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2021 poz. 1062) rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości, takiej jak zgromadzenie, krajobraz czy publiczna impreza nie wymaga jej zezwolenia.


§ 3

[Siła wyższa]


W sytuacji wystąpienia siły wyższej, tj. okoliczności nieprzewidywalnych, nagłych i niezależnych od Organizatora, w tym zmiany sytuacji epidemicznej, Organizator zastrzega możliwość odwołania Wydarzenia lub przeniesienia go na inny dzień. Informacja o odwołaniu lub przeniesieniu zostanie opublikowana na stronie Festiwalu www.itisme.agh.edu.pl oraz przekazana Uczestnikom i Sponsorom drogą mailową.


§ 4

[Postanowienia końcowe]


1. Wszelkie decyzje w kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie podejmuje Organizator.

2. Sprawy sporne wynikłe na tle zapisów Regulaminu rozstrzyga Organizator.